Zakonodaja

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20)

Ravnanje z odpadki 

 1. Uredba o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 – popr., 26/12, 84/18 – ZIURKOE in 101/20)
 2. Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20)
 3. Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12)
 4. Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. list RS, št. 34/08)
 5. Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Uradni list RS, št. 34/08 in 9/09)
 6. Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 3/10, 64/12, 93/12, 103/15, 84/18 – ZIURKOE in 101/20)
 7. Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09 in 84/18 – ZIURKOE)
 8. Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 37/11)

Emisije v vode

 1. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)
 2. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19)
 3. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99, 40/04 in 41/04 - ZVO-1)
 4. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15)

Emisije v zrak

 1. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13)
 2. Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16)

Emisije hrupa v okolje

 1. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19)
 2. Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08)

Svetlobno onesnaževanje

 1. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13)

Požarna varnost

 1. Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ in 189/20 - ZFRO)
 2. Pravilnik o požarnem varovanju (Ur. list RS, št. 107/07, 92/10)
 3. Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11)
 4. Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 - GZ)

Proti eksplozijska zaščita

 1. Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 in 19/15)
 2. Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 41/16)

Stopnja predelave

Obveznosti v zvezi s cilji ponovne uporabe, recikliranja in predelave po 31.12.2014

Obveznosti obrata za razstavljanje skupaj z upravljalcem drobilnika (Uredba o izrabljenih vozilih, Uradni list RS, št. 32/11, 45/11, 26/12, 84/18 in 101/20)

Za doseganje ciljev iz 2. dostavka 18.člena Uredbe o izrabljenih vozilih (Uredba o izrabljenih vozilih, Uradni list RS, št. 32/11, 45/11, 26/12, 84/18 in 101/20), obrat za razstavljanje in obrat za nadaljnjo obdelavo izvajata obdelavo izrabljenih vozil tako, da so v obratu za razstavljanje pred predajo razstavljenega vozila drobilniku odstranjeni vsi sestavni deli po zahtevah točk 2.2.3.2 in 2.2.3.3 Priloge 2 Uredbe o izrabljenih vozilih (Uredba o izrabljenih vozilih, Uradni list RS, št. 32/11, 45/11, 26/12, 84/18 in 101/20). V obratu za nadaljnjo obdelavo (drobljenje) pa so po drobljenju materiali ločeni le v materiale, primerne za predelavo (19 10 01) in materiale za obdelavo lahke frakcije ter materiale za obdelavo težke frakcije.

Obveznosti obrata za razstavljanje pred oddajo vozila v drobljenje

Vključitev v skupno shemo ravnanja z izrabljenimi vozili

Upravljamo razširjeno proizvajalčevo odgovornost v sistemih ravnanja z izrabljenimi vozili in skrbimo, da naši naročniki izpolnjujejo zakonske obveznosti glede ravnanja z izrabljenimi vozili in imajo urejene evidence. Imamo dolgoletne izkušnje pri ravnanju z izrabljenimi vozili od zbiranja, transporta, obdelave in reciklaže surovin. Naša strokovno izobražena ekipa ima strokovna znanja o ravnanju z viri v proizvodnji in recikliranju vseh surovin in materialov.