Zakonodaja

Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) (Uradni list RS, št. 44/22)

Ravnanje z odpadki 

 1. Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) (Uradni list RS, št. 44/22)
 2. Uredba o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/1145/11 – popr.26/1284/18 – ZIURKOE, 101/20 in 44/22 – ZVO-2)
 3. Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/1569/15129/20 in 44/22 – ZVO-2)
 4. Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12 in 44/22 – ZVO-2)
 5. Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2)
 6. Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Uradni list RS, št. 34/089/09 in 44/22 – ZVO-2)
 7. Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 3/1064/1293/12103/1584/18 – ZIURKOE, 101/20 in 44/22 – ZVO-2)
 8. Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/0984/18 – ZIURKOE in 44/22 – ZVO-2)
 9. Pravilnik o skladiščenju izrabljenih gum (Uradni list RS, št. 37/11 in 44/22 – ZVO-2)

Emisije v vode

 1. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/1264/1498/15 in 44/22 – ZVO-2)
 2. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/1576/1781/19194/21 in 44/22 – ZVO-2)
 3. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/9940/0441/04 – ZVO-1 in 44/22 – ZVO-2)
 4. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/1498/15 in 44/22 – ZVO-2)

 

Emisije v zrak

 1. Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/0770/0861/0950/1344/22 – ZVO-2 in 48/22)
 2. Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16 in 44/22 – ZVO-2)

Emisije hrupa v okolje

 1. Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/1859/19 in 44/22 – ZVO-2)
 2. Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 44/22 – ZVO-2)

Svetlobno onesnaževanje

 1. Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07109/0762/1046/13 in 44/22 – ZVO-2)

Požarna varnost

 1. Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/1183/1261/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22)
 2. Pravilnik o požarnem varovanju (Uradni list RS, št. 107/0792/10 in 20/22)
 3. Pravilnik o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/0734/11 in 101/11)
 4. Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/0410/0583/0514/0712/1361/17 – GZ in 199/21 – GZ-1)

Proti eksplozijska zaščita

 1. Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 in 19/15)
 2. Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Uradni list RS, št. 41/16)

 

Stopnja predelave

Obveznosti v zvezi s cilji ponovne uporabe, recikliranja in predelave po 31.12.2014

Obveznosti obrata za razstavljanje skupaj z upravljalcem drobilnika (Uredba o izrabljenih vozilih, Uradni list RS, št. 32/11, 45/11, 26/12, 84/18 in 101/20)

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20, 44/22 – ZVO-2 in 77/22)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 44/22 – ZVO-2, 75/22 in 157/22)

Obveznosti obrata za razstavljanje skupaj z upravljavcem drobilnika (Uredba o izrabljenih vozilih, Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 – popr., 26/12, 84/18 – ZIURKOE, 101/20 in 44/22 – ZVO-2)

Vključitev v skupno shemo ravnanja z izrabljenimi vozili

Upravljamo razširjeno proizvajalčevo odgovornost v sistemih ravnanja z izrabljenimi vozili in skrbimo, da naši naročniki izpolnjujejo zakonske obveznosti glede ravnanja z izrabljenimi vozili in imajo urejene evidence. Imamo dolgoletne izkušnje pri ravnanju z izrabljenimi vozili od zbiranja, transporta, obdelave in reciklaže surovin. Naša strokovno izobražena ekipa ima strokovna znanja o ravnanju z viri v proizvodnji in recikliranju vseh surovin in materialov.