Zapuščena vozila – informacija za javnost

Mestna občina Ljubljana je prejemnica naziva »Zelena prestolnica Evrope 2016«, kar vse nas zavezuje k še večji skrbi za ohranjanje čistega in zdravega okolja, okoljske izboljšave in trajnostni razvoj, tudi na področju zapuščenih in izrabljenih motornih vozil, ki okolje močno obremenjujejo.

Mestna občina Ljubljana je prejemnica naziva »Zelena prestolnica Evrope 2016«, kar vse nas zavezuje k še večji skrbi za ohranjanje čistega in zdravega okolja, okoljske izboljšave in trajnostni razvoj, tudi na področju zapuščenih in izrabljenih motornih vozil, ki okolje močno obremenjujejo. Tako zapuščena kot tudi izrabljena motorna vozila, ki so nevarni odpadek, kazijo in onesnažujejo okolje, zaradi možnega iztekanja olj in drugih nevarnih tekočin predstavljajo tveganje za okolje in zdravje ljudi, na drugi strani pa zasedajo prepotrebna parkirna mesta. Na Mestni občini Ljubljana se zavedamo tovrstne problematike, zato smo v sodelovanju z družbo EKOMOBIL d.o.o., ki je edini nosilec skupnega načrta ravnanja z izrabljenimi vozili, ki zagotavlja zbiranje in predpisano ravnanje z izrabljenimi vozili v imenu proizvajalcev vozil, pristopili k strateški in trajni ozaveščevalni kampanji »Odstranimo zapuščena vozila iz Zelene Ljubljane«, ki jo podpirata Ministrstvo za okolje in prostor in Javna agencija RS za varnost prometa. Izrabljena vozila, katerih oddajo v predpisano ravnanje naložijo pristojni inšpektorji, sodišča ali kadar gre za odstranitev zapuščenih vozil, v skladu z veljavnimi predpisi, morajo namreč prevzeti obrati za razstavljanje, ki zagotavljajo predpisano ravnanje z izrabljenimi vozili v imenu proizvajalcev vozil. Na splošno ugotavljamo, da so meščani zelo slabo informirani, da lahko svoja izrabljena vozila brezplačno oddajo v razgradnjo pooblaščenemu izvajalcu razgradnje izrabljenih vozil. Zato želimo s kampanjo doseči boljšo osveščenost glede nevarnosti in negativnih vplivov na okolje, ki jo predstavljajo izrabljena vozila ter informiranost, da svoje izrabljeno vozilo lahko brezplačno odstranijo in oddajo v razgradnjo na bolj prijazen in ekološki način. Cilji kampanje: S premišljeno strateško in trajno kampanjo želimo: – odstraniti zapuščena in izrabljena vozila iz parkirišč v naseljih in javnih površin, – doseči čim širšo informiranost ljudi, kje in kako lahko uredijo brezplačno oddajo in odvoz vozila v razgradnjo, preden se uvede prekrškovni postopek, zaradi zapuščenih vozil na javnih površinah, – prispevati k čistejšemu okolju, ki ga izrabljena motorna vozila močno obremenjujejo. Formalni vidik kampanje: V skladu z veljavno zakonodajo je zadnjemu lastniku vozila omogočena brezplačna oddaja izrabljenega vozila v razgradnjo pooblaščenemu obratu za razstavljanje izrabljenih vozil, kjer dobi potrdilo o uničenju izrabljenega vozila, na osnovi katerega lahko vozilo odjavi iz prometa in se razbremeni lastništva ter vseh odgovornosti do vozila. V Sloveniji je sistem ravnanja z izrabljenimi vozili urejen v okviru skupnega načrta za ravnanje z izrabljenimi vozili, katerega nosilec je družba EKOMOBIL d.o.o. in samostojnih obratov za razstavljanje izrabljenih vozil. Skupni načrt ravnanja z izrabljenimi vozili družbe EKOMOBIL d.o.o. je edini v Sloveniji, ki zagotavlja predpisano ravnanje z izrabljenimi vozili v okviru izpolnjevanja obveznosti proizvajalcev vozil, za kar ima vsa pooblastila proizvajalcev oz. uvoznikov vozil. Skupni načrt je bil vpisan v evidenco načrtov ravnanja z izrabljenimi vozili z Odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije RS za okolje 23. 4. 2012. V njegovo izvajanje je vključenih 56 zbiralnih mest, od tega trije obrati za obdelavo vozil in sicer Avtotransporti Kastelec, Karbon d.o.o. in Saubermacher Slovenija d.o.o.. Za podrobnejše informacije glede brezplačne oddaje vozila v razgradnjo se lahko obrnete na enotno kontaktno točko družbe EKOMOBIL d.o.o.: (01) 78 88 098.

Leave a Reply